جنس این روسری در فصول مختلف تغییراتی بسیار جزئی دارد،پارچه معمول استفاده شده در این روسری از نوع حریر است.
البته در فصول مختلف ممکن است ضخامت آن کم یا زیاد شود،ولی ماهیت حریر نخ بودن آن تغییر نمی کند.
این روسری جلا و براقیت کمتری نسبت به روسری های ساتنی دارد.
این روسری ها در حال حاضر معمولا به 3 صورت زیر تکمیل و ارائه می شوند: