مانتو ، پالتو و بارانی


مانتو : (تُ) [ فر. ] (اِ.) لباس گشادی که روی لباس های دیگر پوشیده می شود، روپوش.

پالتو : [ ت ُ ] (فرانسوی ، اِ) از کلمه ٔ فرانسوی پالِت ُ . پوششی ضخیم که مردان و زنان بر روی دیگر جامه ها پوشند.

بارانی : ( صفت اسم ) جامه ای که آب در آن نفوذ نکند و آنرا جهت حفظ تن از باران پوشند.


دسته‌بندی