برای شروع شما به یک خط کش و یک مداد احتیاج دارید . مداد را به صورت افقی زیر چانه تان گرفته و خط کش را زیر گوش ، طوری قرار دهید که با مداد زاویه 90 درجه ایجاد کند . اگر نوک مداد کمتر از 5/5 سانتی متر را نشان بدهد ، موی کوتاه به شما می آید ولی اگر عددی بیشتر از 5/5 سانتی متر را نشان می داد ، موی کوتاه برای شما مناسب نیست و موی بلند بیشتر به شما می آید .

موی کوتاه به من می آید یا موی بلند

موی کوتاه به من می آید یا موی بلند


سخن پایانی
اسم این روش 25/2 اینچ است که ما آن را به سانتی متر تبدیل کردیم که در ایران رایج تر است . امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد .