سبک ایوی نوعی پوشش منحصر به فرد و خاص مربوط  به لیگ ورزشی دانشجویان هشت دانشگاه خصوصی و طراز اول شمال شرقی ایالات متحده امریکا (Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, the University of Pennsylvania, Princeton University, Yale University می باشدکه در اوایل ۱۹۵۰ همه گیر شد . این سبک باتوجه به نحوه ی پوشیدن لباس باعث می شد تا دانشجویان این دانشگاه ها را از سایرین متمایز کند و نوعی بازتاب زندگی متفاوت آنها و موقعیت اجتماعی شان بوده است .سبک ایوی IVY تا حدود زیادی تکرار المان های سبک پرپیPreppy اما با چیدمانی شیک تر و ظاهری جذاب تر میباشد .این سبک برای قرار های نیمه رسمی بسیار مناسب است .