یک مدل مناسب، پالتو راسته نسبتا بلند با چند رنگ مختلف است. پالتوهای چند رنگ بیش از پالتوهای یکدست اندام را لاغر نشان میدهد، به خصوص اگر برش تکه های پارچه مورب و عمودی باشد.

پالتوهای نسبتا گشاد و کوتاه که پوشش خوبی روی شکم و کمر ایجاد میکند نیز، از مدل های مناسب این اندام است. کسانی که بالاتنه درشتی هم دارند، بهتر است این پالتو را با یقه هفت بلند انتخاب کنند.